BreadcrumbsINFORMARE, CONSILIU NAȚIONAL F.N.S.I.F., 6-8 IUNIE, SIBIU

   În zilele de 6-8 iunie 2022, la Sibiu, a avut loc Consiliul Național al Federației Naționale Sindicale din Infrastructura feroviară (F.N.S.I.F.), membră a A.F.T.F., singura federație fără „specialiști”/trântori sindicali. A fost aleasă o nouă conducere a federației, pentru un mandat de 3 ani, după cum urmează:

   - lider, Burtan Iulian, IDM Roșiori Nord;

   - prim-vicepreședinte Chițu Gheorghe, dispecer R.C.C. București;

   - secretar general Petroiu Mihai, șef tură R.C. Adjud;

   - vicepreședinte trafic Ionișor Cristian, șef tură C.C.T.F. Craiova;

   - vicepreședinte financiar Dobrin Vasile, operator R.R.C. Timișoara;

   - vicepreședinte linii Manolea Silviu, mecanic locomotivă S.I.M.C. Socola;

   - vicepreședinte instalații Enache Vasile, IDM Brăila.

   Comisia de cenzori nou aleasă a federației este formată din Ilie Laurențiu, Dănilă Laurențiu și Spiridonescu Cătălin.

IMPORTANT PENTRU MEMBRII SINDICAT TRAFIC 2009 - 26.05.2022!

   Așa cum am mai comunicat, se pare că anumite persoane cu funcții de conducere în subunitățile de pe raza S.R.C.F. Iași, în speță șefi stație și șefi RRC, au hotărât, în urma unor „ordine/dispoziții” verbale ilegale, primite de la conducerea S.R.C.F. Iași, să încalce în mod flagrant și grav LEGEA. Este vorba de persoanele care întocmesc și semnează/validează graficele de lucru, invocând nu știu ce respectare a unei hotărâri definitive a unei Instanțe. Am solicitat, de la fiecare salariat, membru de sindicat, să comunice dacă, la întocmirea graficului de lucru, există diferențe între membrii acestui sindicat și ceilalți salariați - practic, doar la membrii de sindicat TRAFIC 2009 DACĂ S-AU INTRODUS ÎN NORMA DE LUCRU ORELE DE REVIZIE A INSTALAȚIILOR, INSTRUIRE/ȘCOALĂ, VERIFICARE MEDICALĂ ȘI PSIHOLOGICĂ. După data de 1 iunie 2022, doresc să primesc copii după graficele de lucru din fiecare subunitate, cu semnătura și ștampila respectivului „șef”. Dacă se confirmă acest fapt - la RRC Iași deja este confirmat - vă rog să atrageți atenția respectivei persoane/„șef” că încalcă ÎN MOD GRAV LEGEA și că va răspunde - în funcție de cele constatate -  nominal, material și eventual, penal.
   CA URMARE A ACESTOR ACȚIUNI, se încalcă Codul Muncii, art. 5 (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă. (3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2) , care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. (4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2) , dar care produc efectele unei discriminări directe”, precum și  art. 6 „ (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare”.  Poate că respectivii nu cunosc aceste lucruri, însă acest lucru nu îi va exonera de răspundere, nominal, fiecare pe persoană fizică va fi acționat în judecată de către sindicat.

VICTORIE! C.C.M. PRELUNGIT LA INFRA! URAAA...

   Lume, lume, gata - s-a semnat! ASTĂZI, 24.05.2022, după lupte interminabile și întâlniri cu „scântei”, administrația C.N.C.F. „CFR-SA” a fost învinsă de către vajnicii reprezentanți ai celor peste 25000 de salariați! A cedat și a semnat UN ACT ADIȚIONAL prin care C.C.M. 2019-2020 a fost prelungit pe o perioadă de 12 luni, cu câteva modificări... Extraordinara luptă a „leaderilor/specialiști sindicali” s-a materializat prin capitularea necondiționată a administrației și predarea celor  25 000 de salariați pentru o „excepțională mărire salarială de 10%” și tichete de masă în valoare de 20 lei bucata, începând cu data de 1 iunie 2022! Bravos! Să ne fie de bine! La mai mare!
   În atașament, se poate consulta procesul verbal de ședință, cu actul adițional și modificările aferente... 

NEGOCIERI C.C.M. LA INFRA - 19.05.2022...

   Lume, lume, „negocieri” fără sfârșit la INFRA, pentru un nou C.C.M./ Acord sau Act Adițional... De fapt, negocierile sunt practic întrerupte, deoarece, astăzi, 19 mai curent, începând cu ora 13.00, directorii celor două companii, CĂLĂTORI și INFRA, au fost convocați la o ședință cu ministrul... Această ședință este urmarea faptului că directorul de la CĂLĂTORI, luând exemplu de la cel de la MARFĂ, dorește desființarea funcției de specialist sindical/trântor cu acte în regulă. Acest lucru se pare că ar dori să îl facă și cel de la INFRA, dar, nu se știe dacă are loc de întors, pentru că onorabilii negociatori sindicali nici nu au dorit să fie trecută în procesul verbal de ședință asta... Ce este hotărât pentru „amărășteni”, este practic bătut în cuie, așa cum v-am anunțat până acum, mai este de hotărât în ceea ce privește drepturile „leaderilor/specialiști” și ale „derectorilor”... Nu avem alte amănunte, acestea sunt doar știri confirmate dintr-o singură sursă, vom vedea ce hotărăște echipa ministerială...
  Ce este sigur - următoarea întâlnire va avea loc în ziua de marți, 24 mai.

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR SINDICAT TRAFIC 2009 - 19.05.2022!

   Ca urmare a unor sesizări ale salariaților din teritoriu, cu privire la unele măsuri luate/ce se preconizează că se vor lua, de către conducerea S.R.C.F. Iași, în legătură cu graficul de lucru al salariaților, facem următoarele precizări:
 1. Sentința civilă nr. 275/18.02.2021 a Tribunalului Iași, din dosar nr. 1173/99/2019, rămasă definitivă în integralitatea sa prin Hotărârea Curții de Apel Iași nr. 145/20.02.2022, are caracter obligatoriu și executoriu. Prin urmare, angajatorul este obligat să pună în aplicare dispozitivul sentinței, imediat. Tot conform acestei decizii a Instanței de judecată, s-a constatat și „nulitatea absolută a clauzelor prevăzute la art. 29, pct.2, art. 47, pct. 4 și 5 din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate pentru anii 2018-2019, înregistrat la I.T.M. București sub nr. 221/08.06.2018.”
   2. Conform Legii 53/2003 - Codul Muncii și Legii 62/2011 - Legea dialogului social - cu modificările și completările ulterioare, prevederile unui Contract Colectiv de Muncă, încheiat și înregistrat la I.T.M. SE APLICĂ TUTUROR SALARIAȚILOR, fără nici un fel de discriminare. Conform art. 5 din Codul Muncii - (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. (2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată, este interzisă. (3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricție sau preferință, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. (4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare.”  
   Prin urmare, dacă șefii de stație au modificat programul de lucru doar pentru unii salariați, pe criteriu de apartenență sindicală, vă rugăm să ne aduceți la cunoștință operativ din fiecare punct de lucru aceste situații, să transmiteți liderului de sindicat copii după respectivele grafice de lucru, pentru că se vor lua măsuri legale - dată fiind gravitatea celor sesizate! Salariații trebuie tratați fără discriminare, iar aplicarea unei hotărâri judecătorești definitive nu înseamnă să aplici prevederile C.C.M. DOAR NUMAI LA O PARTE DIN SALARIAȚI!
   Ce urmează să facem, dacă se confirmă cele sesizate: în primul rând, vom notifica angajatorul să intre în legalitate; în al doilea rând, vom sesiza I.T.M. - chiar dacă reprezentanții acestuia i-au cam mângâiat pe creștet pe reprezentanții angajatorului, la ultimele noastre sesizări, aplicând amenzi la nivelul minim; în al treilea rând, vom acționa în instanță responsabilii vinovați de aceste abateri de la litera legii, atât angajatorul, ca instituție, cât și pe cei direct responsabili, ca persoane fizice - respectiv, șefii de stație, R.R.C., etc. - cei care au întocmit și semnat respectivele acte.

TeamViewer pentru Asistenţă la distanţă Asistenţă la distanţă
© 2013-2015 Sindicatul Trafic 2009 Iași | administrat de Marian Burlacu