Breadcrumbs


Autentificare


Statutul sindicatului

 

STATUTUL

 

 

 

SINDICATULUI TRAFIC 2009 DIN

 

Compania Nationala de Cai Ferate

 

 CFR SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOZITII GENERALE

 

 

 

 

 

 

 

ART.1. Sindicatul TRAFIC 2009 este organizatia membrilor de sindicat, care reuneste , in baza liberului consimtamant , salariatii , indiferent de nationalitate , sex , varsta , convingeri politice si religioase din C.N. C.F. CFR SA si din alte societati (firme, intreprinderi) care au activitati legate de transportul feroviar . 

 

ART.2. Scopul acestui sindicat este de a apara drepturile prevazute in legislatia nationala , in pactele , tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte ,  precum si in contractele individuale si colective de munca , promoveaza interesele profesionale , economice , sociale , culturale si sportive ale membrilor acestuia.

 

ART.3. Sindicatul este independent fata de autoritatile publice , organizatiile politice si fata de patronate.

 

 

 

 

 

 

 

CAP I  -  OBIECTIVELE SINDICATULUI TRAFIC 2009

 

SI MIJLOACELE DE ACTIVITATE

 

 

 

ART.4.  Apara demnitatea , drepturile si interesele economice , materiale , sociale , civile si culturale ale tuturor membrilor sindicatului si familiilor lor.

 

ART.5. Asigura in permanenta o politica de armonizare a intereselor membrilor sai , cu interesele administratiei CNCF CFR SA si a celorlalte societati (firme, intreprinderi) care au activitati legate de transportul feroviar si contribuie prin propuneri la perfectionarea legislatiei muncii si adaptarea ei in raport cu prevederile constitutionale.

 

ART.6.  Lupta pentru asigurarea unui raport optim intre nivelul salariatilor si cel al preturilor , impozitelor si taxelor , pentru promovarea pe criterii de competenta si integritate morala ; promoveaza spiritul de colegialitate , intrajutorare si solidaritate in relatiile intre membrii sindicatului ; participa la elaborarea si avizarea regulamentului de ordine interioara impreuna cu conducerea unitatii , precum si la negocierea contractului colectiv de munca .

 

ART.7.  Colaboreaza cu serviciile medico-sanitare in scopul ocrotirii membrilor sindicatului si familiilor lor ; efectueaza controlul asupra conditiilor de realizare a protectiei muncii , conform legii ; solicita Consiliului de Administratie respectarea prevederilor legale cu privire la acordarea gratuita a echipamentelor de protectie , precum si sporuri personalului care lucreza in conditii deosebite de munca , conform legislatiei in vigoare .

 

ART.8.  Desfasoara activitati socio-educative si sportive si creeaza conditii de recreere in timpul liber ; combate cu hotarare tedintele de mita , abuz de putere , nepotism si birocratie .

 

ART.9.    Colaboreaza cu alte sindicate sau organizatii din tara sau din strainatate. 

 

   

 

 

 

CAP II  -  MIJLOACE DE ACTIUNE

 

 

 

 

 

ART.10. In vederea scopului propus , sindicatul are dreptul , conform legislatiei in vigoare , sa foloseasca mijloacele specifice cum sunt : negocierile , procedurile de solutionare a litigiilor sau conflictelor prin  mediere sau conciliere , petitia , protestul , mitingul , demonstratia sau greva , in conditiile stabilite de lege .

 

ART.11.  Organizarea  si  conducerea  grevei  se va  face  conform legislatiei in vigoare – privind solutionarea conflictelor de munca , in cazul incalcarii drepturilor prevazute de lege ale membrilor de sindicat.

 

ART.12. Ca  mijloc  de  actiune  se  va  folosi  si  interpelarea  Consiliului  de Administratie  al unitatii si purtarea  de  tratative , in cazul in care dispozitiile acestora contravin sau  ingradesc drepturile legale ale membrilor de sindicat .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP  III  -  CALITATEA DE MEMBRU DE SINDICAT

 

DREPTURI SI OBLIGATII

 

 

 

ART.13. Orice persoana fizica ce lucreaza  in  Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA sau in alte societati (firme, intreprinderi) care au activitati legate de transportul feroviar, indiferent de functie,  nationalitate, sex, varsta, convingeri politice si religioase, angajata cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta, are dreptul de a adera in mod liber la sindicatul TRAFIC 2009, daca recunoaste, respecta statutul si plateste cu regularitate cotizatia de membru, daca reglementarile in vigoare nu prevad altfel .Deasemenea , au dreptul de a fi membri ai sindicatului si salariatii care sint pensionati in cursul anului , pina la sfirsitul anului respectiv , cu conditia achitarii cotizatiei de membru lunare , egala  cu valoarea ultimei cotizatii lunare achitata in calitate de salariat .                    

 

ART. 14.   Primirea se face in mod individual , prin liberul consimtamant , pe baza unei cereri  tip , adresate  Biroului Executiv al  Sindicatului TRAFIC 2009 sau liderului Sindicatului Trafic 2009.

 

ART. 15. Calitatea de membru de sindicat este personala si netransmisibila si se pastreaza si de catre persoanele care studiaza in invatamantul superior sau intrerup activitatea pentru cresterea si ingrijirea copilului .

 

ART. 16.   Un salariat nu poate face parte in acelasi timp din doua sindicate.

 

ART. 17.     Sindicatul  apara  drepturile  membrilor sai , ce decurg din legislatia muncii si din Contractul Colectiv de Munca , in fata organelor de jurisdictie si a altor organe  de  stat sau obstesti , prin aparatori  proprii sau  alesi.

 

ART.18.  Presedintele  ( liderul ) de sindicat participa la sedintele Consiliului  de  Administratie in care se discuta probleme de interes profesional , economic , social sau cultural , si va fi informat   despre bugetul de venituri si cheltuieli  al  Companiei si altor societati (firme, intreprinderi) care au activitati legate de transportul feroviar , pentru negocierea  Contractului  Colectiv de Munca , si in mod special despre constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca , protectia muncii si utilitatilor   sociale.

 

ART.19.   Membrii  au  dreptul  de  a  se  retrage  din sindicat fara aratarea motivelor , fara  a  avea  dreptul  de  a cere returnarea cotizatiei  cat timp au avut calitatea de membri, printr-o cerere scrisa inaintata Biroului Executiv sau liderului sindicatului.

 

ART. 20.  Mandatul membrilor Biroului Executiv şi ai Comisiei de Cenzori încetează în următoarele situaţii:

 

a - la expirarea duratei mandatului;

 

b - prin demisie;

 

c - prin deces;

 

d - prin suspendare, pentru imposibilitatea efectivă de exercitare a mandatului, constând intr-o indisponibilitate mai lunga de 90 de zile consecutive;

 

e - prin demitere, pentru:

 

- existenţa unor probe concrete care dovedesc nerespectarea atribuţiilor prevăzute în Statut;

 

- abuzuri bugetare, însemnând utilizarea surselor bugetare în alte scopuri decât cele ce susţin realizarea obiectivelor sindicale;

 

- condamnarea penală, stabilită prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

 

ART. 21. Membrii de sindicat au dreptul :

 

-sa aleaga sau sa fie alesi in organele sindicatului ;

 

-sa ceara si sa participe personal in toate cazurile cand se discuta si urmeaza a se lua hotarari privind activitatea sa ;

 

-sa ia pozitie in cadrul intrunirilor , la adunarile sau conferintele sindicale , fata de activitatea oricarui membru de sindicat ;

 

-sa se adreseze cu cereri sau propuneri organelor de conducere a sindicatului , la toate nivelurile ;

 

-sa ceara organelor de conducere sa-l ajute in apararea drepturilor sal , atunci cand au fost incalcate de conducerea unitatii sau de conducatorul locului de munca ;

 

-sa primeasca in cazuri deosebite ajutoare materiale din fondul sindicatului ;

 

-sa beneficieze de asistenta juridica gratuita in procesele cauzate de conflicte de munca , in limita sumelor prevazute in acest sens , in bugetul de venituri si cheltuieli ;

 

-sa foloseasca impreuna cu membrii de familie mijloacele de care dispune sindicatul pentru desfasurarea activitatilor culturale , sportive si turistice ;

 

-sa primeasca pentru activitati deosebite recompense materiale .

 

ART. 22.   Obligatiile membrilor de sindicat:

 

-sa sustina interesele si actiunile sindicatului ;

 

-sa participe activ la dezvoltarea economico-sociala a unitatii in care lucreaza ;

 

-sa aiba o comportare corecta , demna si civilizata in colectivul de munca;

 

-sa respecte Statutul sindicatului , Regulamentul de Ordine Interioara si Contractul Colectiv de Munca in vigoare ;

 

-sa achite lunar cotizatia de membru in cuantumul stabilit .

 

 

 

 

 

CAP  IV  -  PRINCIPII DE ORGANIZARE

 

 

 

ART. 23.   Principiul   care   sta  la baza structurii organizatorice a sindicatului TRAFIC 2009 este larga democratie si functioneaza astfel:

 

-toti conducatorii sindicatului sunt alesi din randul membrilor sai ;

 

-hotararile adoptate de organele alese sunt obligatorii pentru toti membrii de sindicat .

 

ART. 24.  Alegerile   se  stabilesc  prin  majoritatea  simpla   a   votantilor, iar minoritatea se supune majoritatii .

 

ART. 25.  Organele  de  conducere  sunt  alese  prin  vot secret sau la vedere , direct , iar sindicatul se poate afilia prin liberul consimtamant la o federatie sindicala .

 

 

 

CAP  V  -  STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

 

 

ART. 26.   Organele de conducere sunt :

 

-Adunarea Generala a Sindicatului ;

 

-Biroul Executiv al Sindicatului .

 

Alt organ al sindicatului este Comisia de Cezori .

 

ART. 27.   Adunarea Generala a Sindicatului este organul superior de conducere si poate fi :

 

-ordinara , care se desfasoara  anual , de regula in cursul trimestrului I ;

 

-extraordinara , la cererea scrisa a cel putin un sfert (1/4) din membrii sindicatului , la cererea presedintelui  (liderului) sau  a  Biroului Executiv.                          Refuzul convocarii Adunarii Generale extraordinare constituie abuz de functie si implica destituirea vinovatilor , de catre Adunarea Generala  prin grija unui comitet de initiativa , imediat ce se constata cazul de abuz de functie . Convocarea Adunarii Generale se aduce la cunostinta membrilor sai cu cel putin 10 (zece) zile inainte de data desfasurarii , care va fi anuntata , revocarile ce se propun si posturile pentru care se vor efectua alegeri .

 

ART. 28.   Atributiile Adunarii Generale sunt:

 

-analizeaza si hotaraste asupra problemelor principale ale activitatii sindicatului ;

 

-analizeaza activitatea  Biroului Executiv pe perioada dintre doua adunari generale , precum si activitatea financiara ;

 

-aproba programul de activitati pentru anul in curs si bugetul de venituri si cheltuieli ;

 

-alege prin vot secret , sau deschis , la vedere , odata la 4 (patru) ani presedintele ( liderul ) si Biroul Executiv ;

 

-aproba sau modifica statutul sindicatului ;

 

-hotaraste afilierea sau retragerea din federatie precum si modul de organizare si procedura in cazul desfiintarii sindicatului .

 

ART. 29.  Biroul Executiv al Sindicatului este organul executiv si are urmatoarele atributii :

 

-indeplineste rezolutiile Adunarii Generale ;

 

-executa bugetul sindicatului ;

 

-reprezinta sindicatul in raporturile cu Consiliile de Administratie si alte organe ;

 

-convoaca Adunarea Generala ;

 

-coordoneaza activitatea intre cele 2 (doua) Adunari Generale;            

 

-aproba  declansarea grevei propriu-zise sau a grevei de solidaritate, numeste comitetul de greva, stabileste revendicarile si cuantumul ajutorului  de greva , toate acestea cu consultarea membrilor de sindicat; -asigura administrarea patrimoniului sindical ;

 

-adopta decizii.

 

ART. 30. Pentru a fi ales in Biroul Executiv  al sindicatului , nu trebuie ca persoana respectiva sa fi fost condamnata pentru delicte de drept comun si sa nu fie implicata in vreo cauza penala .  

 

ART. 31.  Biroul Executiv  al sindicatului este format din 7 (sapte) membri :

 

-presedinte ( lider ) ;

 

-5 vicepresedinti ;

 

-secretar;

 

Presedintele (liderul) conduce  nemijlocit intreaga activitate a sindicatului , reprezinta sindicatul in relatia cu Compania si alte societati (firme, intreprinderi) care au activitati legate de transportul feroviar , cu alte  organe si raspunde in fata Adunarii Generale de respectarea Statutului , de realizarea Contractului Colectiv de Munca si infaptuirea hotararilor luate de Adunarea Generala .

 

 In caz de indisponibilitate a presedintelui , secretarul conduce interimar activitatea pina cind Biroul Executiv se intruneste si ia o decizie in acest sens . Deasemenea secretarul , in baza unei delegatii , rezolva si  problemele administrative ( banca , ajutoare , etc.) curente .

 

ART.32. Alegerile pentru functia de presedinte (lider) se organizeaza din 4 (patru) in 4 (patru) ani , in Adunarea Generala . Numarul delegatilor prezenti in Adunarea Generala se stabileste pe baza normei de reprezentare de  maximum 1 (unu) la 5 (cinci) membri de sindicat,   avind in vedere faptul  specific activitatii feroviare ( activitate continua , ce nu poate fi intrerupta ) . In toate cazurile , se vor prezenta si lua in considerare delegatii tip pregatite de Biroul  Executiv , din timp , pentru ca cei ce nu pot fi prezenti , sa poata  imputernici un reprezentant cu drepturi depline in numele lor. Biroul Executiv se voteaza de Adunarea Generala.

 

ART. 33.    Nu pot fi alese in organul de conducere al sindicatului persoanele fizice care  detin functii de control sau conducere in administratia Companiei  sau alte societati (firme, intreprinderi) care au activitati legate de transportul feroviar . 

 

  .ART. 34.  Comisia de Cenzori se compune din 3 ( trei ) membri alesi odata la 4 (patru) ani de Adunarea Generala si are urmatoarele atributii :

 

-efectueaza analiza modului de realizare a bugetului de venituri si cheltuieli ;

 

-efectueaza analiza anuala a activitatii sindicatului ;

 

-efectueaza verificari in timpul anului,ca urmare a unor situatii deosebite , ca urmare a unor sesizari sau  urmare  a hotararilor Adunarii Generale extraordinare ;

 

-alte atributii prevazute de lege in acest sens .

 

ART. 35.  Un  organ  sindical  nu  poate   lucra decat in prezenta  a 50 % (jumatate) plus 1(unu) din numarul de membri pentru a lua hotarari, cu exceptia faptului cind este convocata Adunarea Generala si sint prezenti delegatii care au imputerniciri  ale colegilor si impreuna , se intruneste  cvorumul de 50% (jumatate) plus 1 (unu). Hotararile in organismele sindicatului  se adopta  prin vot direct , deschis , sau poate fi secret , la cererea a cel putin o treime din numarul celor prezenti .

 

ART. 36.  Pentru   a  fi   ales intr-un organ  de  conducere   trebuie  sa existe  in prealabil acceptul celui in cauza. Propunerile vor fi nelimitate numeric , iar cel ales trebuie sa beneficieze de spiritul majoritatii .

 

ART. 37. Organele  alese sunt revocate de drept odata la 4 (patru) ani , in Adunarea Generala ordinara sau pot fi revocate in cadrul Adunarii Generale extraordinare. Functia de presedinte (lider) se limiteaza la 2 mandate consecutive de 4 ani. Tot in cadrul Adunarii Generale extraordinare poate fi revocat  presedintele   (liderul)  prin votul majoritatii si inlocuit de un  vicepresedinte.

 

         Nerespectarea statutului sindicatului de catre membrii de sindicat sau nerespectarea sarcinilor primite de catre membrii Biroului Executiv,  se sanctioneaza cu:

 

a.Atentionare prin avertisment (in scris).

 

b.Suspendarea calitatii de membru de la una luna la trei luni.

 

c.Excluderea.

 

   Atentionarea si suspendarea calitatii de mebru se va face de catre Biroul Executiv.

 

   Excluderea din sindicat se va face de catre Adunarea Generala.

 

  Hotararile de sanctionare vor fi aduse la cunostinta celor in cauza in termen maxim de 10 zile de la adoptarea sanctiunii, in forma scrisa, de catre secretarul sindicatului.

 

   Cei sanctionati pot ataca hotararea luata impotriva lor daca se adreseaza in termen de 30  zile, in scris, de la data comunicarii.

 

   Contestatiile privind suspendarea anuleaza executarea sanctiunii pana la solutionarea contestatiilor. Pe aceasta perioada se suspenda atat drepturile cat si obligatiile curente ale celor doua parti.

 

    Hotararile de sanctionare emise de catre Adunarea Generala sunt definitive si pot fi atacate numai pe cale judecatoreasca.

 

   Sentintele judecatoresti sunt obligatorii pentru Sindicatul Trafic 2009, membrii sau organele de conducere si vor fi aduse la cunostinta membrilor in prima sedinta a Adunarii Generale.

 

   Membrul exclus nu mai beneficiaza de drepturile ce decurg din calitatea de membru de sindicat si nici de valoarea cotizatiei depuse. Membrii de sindicat care nu platesc cotizatia 3 (trei) luni consecutiv sunt exclusi .

 

   ART. 38.    Presedintele si membrii  Biroului Executiv pot fi salarizati pentru activitatea desfasurata in interesul sindicatului , pot fi scosi din productie , pot desfasura activitatea si in afara programului de lucru , primind o indemnizatie. Indemnizatiile sau salariile organelor de conducere se stabilesc de catre Adunarea Generala , la inceputul fiecarui an si ramin neschimbate pe perioada acestuia.

 

 

 

 

 

CAP   VI  -  FONDURILE BANESTI SI MIJLOACELE

 

ALE SINDICATULUI

 

 

 

ART. 39.   Fondurile banesti  se  constituie din  cotizatia membrilor , donatii din partea unor persoane fizice sau juridice , incasari aferente manifestarilor culturale sau sportive , inchirieri de bunuri proprietatea sindicatulu i, editarea de publicatii sau alte surse prevazute de lege .

 

ART. 40. Cota parte reprezentand cotizatia fiecarui membru de sindicat va fi de 1% (unu la suta) din salariul brut sau alt procent prevazut in legislatia in vigoare ori stabilit de Adunarea Generala . Incasarea cotizatiei se va face pe baza statului de plata , prin retinerea procentului stabilit sau in alt mod ce se va hotari , in acord cu legislatia in vigoare .

 

ART. 41.   Mijloacele financiare se pot folosi pentru :

 

-finantarea activitatilor organizatorice ;

 

-mijloace de informare in masa ;

 

-procurarea de inventar cultural , artistic , gospodaresc , sportiv ;

 

-finantarea unor activitati culturale ,educative , sportive , artistice;

 

-finantarea unor activitati gospodaresti ;

 

-acordarea de ajutoare materiale ;

 

-acordarea de recompense materiale ;

 

-fond de greva ;

 

-indemnizatii celor care desfasoara activitati sindicale in afara  programului ;

 

-cotizatii la federatiile la care este afiliat ;

 

-oricare alte cazuri speciale , cu aprobarea Adunarii Generale ;

 

-pentru orice activitati prevazute de lege .

 

 

 

 

 

 

 

CAP  VII  -  DISPOZITII FINALE

 

 

 

ART. 42. Sindicatul TRAFIC 2009 are sigiliu propriu, iar patrimoniul este individual si netransmisibil .

 

ART. 43. Sindicatul  TRAFIC 2009  are  personalitate  juridica si se va dizolva prin hotararea  Adunarii  Generale a membrilor, cu o majoritate de   50 % +1 din numarul membrilor cu drept de vot .

 

ART. 44. Sindicatul TRAFIC 2009  are sediul in municipiul Iasi , str. Aleea Musatini, nr 5 , bloc M10 , sc C , et 3, ap 14.                                               In cazul in care se va obtine un alt sediu , acest lucru va fi comunicat in scris persoanelor si institutiilor interesate , conform prevederilor legale in vigoare .  

 

ART.45. Toate persoanele care au participat la Adunarea de constituire a Sindicatului TRAFIC 2009 din data de 10.05.2009 sunt considerate membri fondatori .

 

ART.46.  Patrimoniul Sindicatului  a fost initial compus din suma de 850 lei ( cite 50 lei de fiecare membru fondator ) , iar fondul in bani al sindicatului  se afla  actualmente in contul Sindicatului  RO 72 BPOS 24006973418 RON 02 deschis la  BANCPOST IASI .     

 

In cazul in care va fi necesara schimbarea sau modificarea contului sau a institutiei bancare acest lucru va fi adus la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate conform prevederilor legale in vigoare .

 

ART.47. Lichidarea  patrimoniului in caz de dizolvare a Sindicatului se va face prin grija Comisiei de cenzori, conform hotaririi Adunarii Generale a membrilor de sindicat sau in caz contrar, de tribunal , conform legii .

 

ART.48.  Toate  bunurile date in folosinta Sindicatuluide catre stat sau  patronat se vor restitui pe baza de proces verbal , imediat dupa dizolvarea organizatiei sindicale . 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TeamViewer pentru Asistenţă la distanţă Asistenţă la distanţă
© 2013-2015 Sindicatul Trafic 2009 Iași | administrat de Marian Burlacu